Politikken

Forsvaret:

Partiet er opptatt av å styrke militæret og gjøre det i stand til å forsvare Norge mot eventuelle trusler. Et sterkt militær vil være med på å oppmuntre kvalifiserte nordmenn uavhengig av etnisk bakgrunn til å melde seg inn og studere i militæret, dette vil styrke både hæren og nasjonal enhet. Vi vil også øke økonomiske ressurser for best mulig trening, utstyr og veteran støtte. Norge skal respektere forpliktelsen overfor NATO, men samtidig ikke engasjere seg i unødvendig konflikt. Vi støtter de norske militære fredsbevarende operasjonene i utlandet i samordning med FNs fredsbevarende styrker.

Utenriks:

Utenrikspolitikk skal fremme norske verdier og interesse i utlandet uten å gripe inn i andre lands suverenitet og indre agenda. Norge skal respektere sine forpliktelser overfor FN, EØS, WTO og andre internasjonale organisasjoner. I tillegg til det, er støtte av våre vestlige allierte en av våre prioriteringer. Partiet respekterer det norske folks valg om å erstatte Norges EØS-medlemskap med fullstendig EU-medlemskap.

  • Syria: Syrere bør være de eneste som er med å bestemme landets fremtid, Norge bør støtte enhver politisk innsats som kan føre til å løse krisen. 
  • Palestina: Palestinerne har rett til en suveren stat med grensene fra 1967, med øst-Jerusalem som hovedstad. Vårt parti støtter boikott av varer fra områder som er okkupert av Israel. Vi støtter også full anerkjennelse av Palestina som en stat.

Flyktning, asyl, innvandring og integreringspolitikk:

  • Forbedre integreringsprogrammer for flyktninger (hjelpe flyktninger inn i jobblivet med egne sertifikater og erfaringer fra hjemlandet).
  • Å gjøre det lettere for utlendinger å bli norske statsborgere (la utlendinger som avsluttet videregående i Norge og er under 24 år tjene i forsvaret med muligheten til å søke norsk statsborgerskap etter de kommer inn i tjeneste( Den samme ideen som den franske fremmedlegionen) og Kortere botid for norske universitetsutdannede til å søke på norsk statsborgerskap).
  • Gjøre det vanskeligere å tilbakekalle statsborgerskapet på grunn av falske uttalelser (sette en foreldingsfrist og begrensningsvedtekt).
  • Sette UDI og UNE under domstolstilsyn (gir mulighet til forsvar i retten).
  • fjerne 24 år minimum alders grense for ektefeller som ønsker familieinnvandringsvisum.
  • Stoppe dødsreisene over Middelhavet.
  • Stå sammen med Europa i solidaritet for å løse felles utfordringer.

Abort: 

Vårt parti støtter retten til selvbestemt abort innen de første 16 ukene av svangerskapet. Partiet støtter også Juridisk abort (den biologiske farens evne, før fødselen av barnet, til å velge bort alle rettigheter, privilegier og ansvar overfor barnet, inkludert økonomisk støtte) innen de første 16 ukene av svangerskapet. Juridisk abort er nødvendig for å sikre at menn og kvinner har like rettigheter etter loven.

Klima: 

Den beste måten å beskytte miljøet er å øke bruken av offentlig transport, kan vi oppnå det ved å senke prisene på kollektivtransporten.

Cannabis: 

Gjøre cannabis lovlig og la den selges på vinmonopolet (gjøre det beskattet og det vil øke turismen og vil senke inntekten til kriminelle organisasjoner).

Bomompenger: 

Erstatte bompenger med rettferdig veiprising.

Fraværsregler: 

Partiet ønsker å fjerne fraværsgrense.

Barnevern:

Sette barnevern under domstolstilsyn (gir mulighet til forsvar i retten).

Forebygging av kriminalitet:

Gode velferdstilbud, mer politi som har minoritets- eller utenlandsk bakgrunn og gjøre terrorisme straffbart med 30 års fengsel (samme som forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser)

Skatt:

5% mer skatt på personer med en nettoformue på mer enn 100 millioner kroner, og 2% mindre skatt for personer med en nettoformue på mindre enn 10 millioner kroner.

Lånekasse:

Omgjør 100% av lånekasse-støtte til stipend.

Pass: 

Utvide det norske passets tilgang i verden.

Atomvåpen:

Nasjonalt-enhetsparti ønsker ikke at vi skal gå inn for et forbud mot atomvåpen, så lenge enkelte andre land ikke ønsker å destruere sine, men samtidig vi vil jobbe aktivt for målet om en verden fri for atomvåpen.